Wherever You Will Go for Pride: Pastoral letter for June 24

Saan man kayo pupunta ngayong darating na Sabado – Circuit, Makati or QC Circle – ang mahalagang alalahanin at iukit sa puso ay yung tunay na ugat at diwa ng Pride, Ang pride ay Protesta at Pakikibaka: Protesta sa diskriminasyon at opresyon; pakikibaka para sa katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Sa pag-uugat […]

Read More…


We Are Called To Protest – Statement for Pride 2023

Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang araw ng Sabbath at tumindig upang magbasa. Iniabot sa kanya ang aklat ng propetang si Isaias at pagkabukas dito ay natunghayan niya ang dako kung saan nasusulat, “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting […]

Read More…


Father Richard Mickley, a Pioneer of the LGBT Movement in the Philippines, Has Passed Away

Father Richard Mickley, Founding Pastor of MCC in the Philippines, died peacefully on February 14, 2023, in his home in Cavite City. He was 94. Father Mickley was prominently known in the local LGBT movement in the Philippines as the one who brought the first LGBT-affirming Christian ministry to the country. He was also a […]

Read More…


Position or Rationale of Open Table Metropolitan Community Church in Supporting and Calling for the Passage of the SOGIE Equality Bill into Law

One of the primary reasons for opposing the SOGIE Equality Bill by powerful and influential religious groups is what they imagine or project as the possible persecution of their freedom of religion and freedom of speech. Open Table Metropolitan Community Church is also a faith-based organization, and we value those same rights of freedom of […]

Read More…


On Connecting Monkeypox With Homosexuals

August 10, 2022Dear Pastor Bong Saquing of CCFAn Open Letter from a Gay Pastor Who is Pastoring a Rainbow Flock.RE: On Connecting Monkeypox with Homosexuals. During one peaceful afternoon, my attention was called upon by a video clip of your Sunday lecture on the part where you discussed the 6th chapter of Paul’s first letter […]

Read More…