Honoring the 30th Anniversary of the 1994 Pride

A Pride Story in the Philippines: Despite differing historical and narrative interpretations, there is a near consensus that the Pride movement in the Philippines intentionally began in the first half of the 1990s. Pride and the LGBTQIA+ movement in the Philippines were almost nonexistent prior to the early 1990s. That is not to say that […]

Read More…


Pride March Continues

Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa lugar na tinatawag na Bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawa sa mga alagad. Sinabi niya sa kanila, “Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok ninyo roo’y makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo […]

Read More…


Lumaya at Magpalaya Veks

Bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at sa buong lupain ay kumalat ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga taglay ang papuri ng lahat. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang araw ng Sabbath at tumindig upang magbasa. Iniabot […]

Read More…


Magningning At Magpaningning

Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maikukubli ang isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol. Hindi nagsisindi ng ilawan ang mga tao at ilalagay lamang sa ilalim ng isang takalan. Sa halip, ilalagay ito sa ibabaw ng isang patungan, nang sa gayo’y magbigay liwanag ito sa lahat ng nasa bahay. Sa gayunding paraan […]

Read More…


Magmulat At Magmulat Ng Mga Accla

Matapos silang makapagpatotoo at maipahayag ang salita ng Panginoon, bumalik sina Pedro at Juan sa Jerusalem na ipinangangaral ang magandang balita sa maraming nayon ng Samaria. Matapos ang mga ito, inutusan ng isang anghel ng Panginoon si Felipe, “Tumindig ka at pumunta patungong timog, sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito’y ilang na […]

Read More…