Wherever You Will Go for Pride: Pastoral letter for June 24

Saan man kayo pupunta ngayong darating na Sabado – Circuit, Makati or QC Circle – ang mahalagang alalahanin at iukit sa puso ay yung tunay na ugat at diwa ng Pride, Ang pride ay Protesta at Pakikibaka: Protesta sa diskriminasyon at opresyon; pakikibaka para sa katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Sa pag-uugat […]

Read More…


We Are Called To Protest – Statement for Pride 2023

Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang araw ng Sabbath at tumindig upang magbasa. Iniabot sa kanya ang aklat ng propetang si Isaias at pagkabukas dito ay natunghayan niya ang dako kung saan nasusulat, “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting […]

Read More…
Way Of The Cross 2023 Liturgy

Introduction F: Hindi ito ang usual nyong Visita Iglesia at Way of the Cross. Tayo ay magkakasamang maglalakad at magdadasal, magkwekwentuhan at magchichikahan bilang mga LGBTQI+ at bilang mananampalatayang Kristiano. Ating simulan ang Laksambang ito sa ngalan ng Dakilang Maylikha, Ni Hesu Kristonganak nya at ng Diwang Banal. P: Amen. MCC Statement of Faith F: […]

Read More…